Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Kotów w Żorach i posługuje się skrótem nazwy „SMK Żory”.
2. Stowarzyszenie Miłośników Kotów w Żorach zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają hodowlę kotów rasowych oraz miłośników kotów w Polsce i poza granicami kraju.

§ 2

Terenem działalności SMK Żory jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Żory.

§ 3

1. SMK Żory jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza prawa o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. SMK Żory używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez SMK Żory zgodnie z odpowiednimi przepisami.
4. Symbol i nazwa SMK Żory podlegają ochronie prawnej.
5. SMK Żory opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

1. SMK Żory może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych.
2. SMK Żory może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.
3. Członków SMK Żory obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych, do których należy o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.

§ 5

Czas trwania stowarzyszenia SMK Żory jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem stowarzyszenia SMK Żory jest:

1. Popieranie hodowli kotów rasowych.
2. Wspieranie i koordynacja działań swoich członków.
3. Rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt.
4. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 7

Cel ten będzie realizowany poprzez:

1. Organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw, tak krajowych jak i międzynarodowych.
2. Współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą.
3. Współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami za granicą.
4. Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o hodowli kotów.
5. Reprezentowanie interesów członków SMK Żory przed władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji międzynarodowych, do których należy.
6. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i hodowlanej służby pomocniczej.
7. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.
8. Inne działania związane z realizacją celów określonych w § 6.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie SMK Żory dzielą się na:

1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym SMK Żory może być:

a) Obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
b) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
c) Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
d) Cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
e) cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca SMK Żory pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w SMK Żory przez jedną upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 11

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów SMK Żory, której taką godność nada Walne Zebranie.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności SMK Żory.
3. Prawo do uczestnictwa w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach SMK Żory.
4. Korzystać z pomocy i urządzeń SMK Żory na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 13

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach SMK Żory, w tym Walnego Zebrania.

§ 14

1. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu SMK Żory.
2. Uczestniczenia w działalności SMK Żory.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Dbanie o dobre imię SMK Żory.

§ 16

Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność SMK Żory w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 17

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SMK Żory, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
d) Wykluczenia z SMK Żory na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
e) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6) Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

2. Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Władze SMK Żory

§ 18

Władzami SMK Żory są:

1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
2. Kadencja władz SMK Żory trwa 3 lata.
3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz SMK Żory władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 20

1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej SMK Żory zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma prezes Zarządu lub odpowiednio przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) W pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków zwyczajnych.
b) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie

§ 21

1. Najwyższą władzą SMK Żory jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku (posiedzenie zwyczajne).
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych SMK Żory.
4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się wszystkich członków SMK Żory drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania. W przypadku nie posiadania poczty elektronicznej przez członka Stowarzyszenia, zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową.
6. Obrady Walnego Zebrania są jawne. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§ 23

Do uprawnień Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. Uchwalanie Statutu SMK Żory oraz jego zmian.
2. Uchwalanie regulaminów SMK Żory.
3. Uchwalanie kierunków i priorytetów działania SMK Żory.
4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.
6. Uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu.
7. Ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SMK Żory.
9. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu.
10. Decydowanie o przystąpieniu SMK Żory do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu SMK Żory oraz przeznaczaniu jego majątku.
12. Walne zebranie upoważnia Zarząd do powoływania Delegatów na Walne Zebranie „Felis Polonia”.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SMK Żory zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje SMK Żory na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych SMK Żory.

§ 25

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, V-ce Prezesa d/s hodowlanych, V-ce Prezesa d/s Organizacyjnych, Skarbnika i Sekretarza.

§ 26

1. Do obowiązków Zarządu należy:

a) Kierowanie działalnością SMK Żory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
b) Składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz przesyłanie ich członkom SMK Żory co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
c) Opracowywanie budżetu SMK Żory i sprawozdań budżetowych.
d) Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań.
e) Prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz SMK Żory.
f) Prowadzenie ewidencji członków.
g) Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków.
h) Zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników SMK Żory do prowadzenia określonych w pełnomocnictwie spraw.

Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności SMK Żory i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.

§ 28

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.
3. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 30

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku.
2. Opiniowanie budżetu SMK Żory i bilansu.
3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.
4. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek i reprezentowanie SMK Żory

§ 31

1. Majątek SMK Żory stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
2. Na fundusze SMK Żory składają się:

a) Składki członkowskie,
b) Dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej.
c) Dotacje, subwencje, zapisy.
d) Darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych.
e) Dochody z działalności usługowej prowadzonej na rzecz członków SMK Żory.
f) Dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów rasowych oraz sympozjów i konferencji poświęconych tematyce hodowli kotów rasowych.
g) Dochodów z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów rasowych w Polsce.
h) Dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli SMK Żory do celów reklamowych.
3. Fundusze SMK Żory mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.

§ 32

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych SMK Żory wymagany jest jeden podpis osoby ze składu Zarządu do kwoty 1000zł (jedentysiąc). Powyżej kwoty 1000zł (jedentysiąc) wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu. W tym każdorazowo Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis osoby ze składu Zarządu.

§ 33

Organy SMK Żory, których kadencja się zakończyła, po ukonstytuowania się nowo wybranych organów, zobowiązane są przekazać im w ciągu 30 dni protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy SMK Żory.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie SMK Żory

§ 34

Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania SMK Żory i przeznaczenia jego majątku podejmuje, na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SMK Żory, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji, oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

§ 37

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.

Aktualizacja statutu 17.02.2011r.

Script logo